Algemene voorwaarden J. Veenvliet Almelo Holding b.v.
Gevestigd: Huusker 18 7482 KA Haaksbergen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06061135

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van producten via de online-shop van Lambretta horloges

Gebondenheid:
Bij orderbevestiging van de bestelling door Lambretta horloges zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de betreffende leverantie. De klant en Lambretta horloges komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra de orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Lambretta horloges gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Zorgplicht:
Lambretta horloges dient bij de levering de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van de klant rekening te houden. Ook overigens dient Lambretta horloges in het verkeer met de klant de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. De ontvangen gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld en zullen onder geen voorwaarde aan derden worden verstrekt.

Afwijking:
Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien die afwijking schriftelijk is overeengekomen, of indien zowel voor de klant als Lambretta horloges vaststaat dat die afwijking is overeengekomen. Indien een afwijking mondeling is overeengekomen, zullen de klant en Lambretta horloges onverwijld tot schriftelijke vastlegging van die afwijking overgaan.

Aansprakelijkheid:
Lambretta horloges zal bij onjuistheden, die haar zijn toe te rekenen, terzake van geleverde producten maximaal het gefactureerde of te factureren bedrag aan de klant vergoeden.

Privacy:
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Lambretta horloges vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. Lambretta horloges neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Lambretta horloges zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van haar activiteiten.

Overig:
De rechter in Almelo is, bij uitsluiting van de rechters in andere arrondissementen, bevoegd kennis te nemen van geschillen, die in verband met de onderhavige algemene voorwaarden ontstaan.
Niets van de door Lambretta horloges weergegeven informatie, mededelingen en afbeeldingen op de website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambretta horloges verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden vallen onder de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.

Online-shop

Artikel 1. Aanbiedingen:Alle aanbiedingen van Lambretta horloges  zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Lambretta horloges behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lambretta horloges  garandeert echter niet, dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 2. Levering en transport:
Lambretta horloges heeft de meeste artikelen op voorraad. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen binnen een week verstuurd. Overschrijding van een leveringstermijn van 15 dagen geeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden worden binnen 8 werkdagen terugbetaald. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Lambretta horloges is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door DHL of Postnl.

Artikel 3. Prijzen en betalingen:Alle door Lambretta horloges vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bijdrage in de verzendkosten wordt op de website vermeld. Bestellingen via de online-shop dienen vooraf betaald te worden. Nadere details over de betaling worden verstrekt in de bevestiging van de bestelling.

Artikel 4. Ruilen en herroepingsrecht:
De klant is verplicht bij aflevering nauwkeurig te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient hij Lambretta horloges daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lambretta horloges  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de aankoopwaarde daarvan te restitueren. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Lambretta horloges te retourneren. Voor beschadigde retourzendingen worden kosten in rekening gebracht. Indien de klant gebruik maakt van het retourrecht, dan draagt Lambretta horloges zorg voor terugbetaling binnen 8 werkdagen na ontvangst van de retourzending. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5. Overmacht:
In geval van overmacht is Lambretta horloges niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen en wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatie-systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 6. Intellectueel eigendom:
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Lambretta horloges. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs- merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lambretta horloges, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.